This site uses cookies. If you continue you consent to this but you may change your cookie settings at any time.

Ask your question!

FAQ

PRACTICAL QUESTIONS

00135_RGB_DIGITAL.jpgDid you start in a job through Hays or Hays Response recently? Or maybe you're on the verge of signing a contract through us? There's no doubt that you'll have a few practical questions on your payment, your holiday arrangements or your contract. No problem! Hays is happy to assist you with any questions or issues you may have. Even after your start-up, you can still reach us to provide feedback, to ask practical questions and even to follow up on your career evolution.

Do you have any practical questions on your job through Hays? Would you like to have more information on meal vouchers? Or you're ill and you don't know whom to contact? Check our FAQ and maybe you'll find the answer immediately.

WAT IS EEN INTENTIEVERKLARING EN WAAR KAN IK DIT DOCUMENT VINDEN ?
Als u voor de eerste keer als uitzendkracht werkt via Hays, moet u bij de ondertekening van het eerste contract ook een intentieverklaring tekenen. Met dit document bevestigt u dat u als uitzendkracht wil werken. Je krijgt dit document van de consultant.

IS EEN INTERIMCONTRACT GELDIG VOOR EEN HELE MAAND?
Neen, Typisch voor uitzendarbeid is het werken met opeenvolgende wekelijkse contracten. Een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt schriftelijk vastgelegd, binnen de twee werkdagen vanaf het ogenblik dat u als uitzendkracht in dienst treedt. Ieder contract moet worden getekend door uzelf en de consultant van Hays. Om dit administratief eenvoudig te houden, vragen wij u om ten minste één maal per maand, uiterlijk op de eerste werkdag, uw contracten voor de komende maand te ondertekenen.

WORDT MIJN LOON BETAALD DOOR DE ONDERNEMING WAAR IK WERK?
Aangezien Hays nv uw werkgever is, verloopt ook uw vergoeding via ons. Uw loon wordt betaald door storting op uw financiële rekening. Normaalgezien wordt u wekelijks betaald. De loonfiches worden u per email toegestuurd bij elke betaling.


IS ER EEN SPECIALE BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR UITZENDKRACHTEN?
Ja, er bestaan nl twee formules van bedrijfsvoorheffing voor uitzendkrachten. Het is raadzaam de formule te kiezen die overeenkomt met het loon en de gezinssituatie. Geef uw keuze door aan uw Hays-consultant dan kunnen we het nodige in orde brengen.
- Een heffing volgens het barema in functie van loon en gezinssituatie
- Een heffing van 11,11%.

Daarnaast wordt er ook een persoonlijke RSZ-bijdrage afgehouden van uw loon. Deze bedraagt 13,07%. Soms wordt ook nog een bijzonder bijdrage sociale zekerheid ingehouden, de zogenaamde Inhouding Sociale Programma Wet. U moet deze bijdrage pas betalen op het moment dat uw verdiende loon binnen het kwartaal een bepaalde drempel overschrijdt. Deze drempel is verschillend naargelang uw gezinstoestand.  Daarnaast is het zo dat de bedragen die worden ingehouden op uw loonbrief, slechts voorschotten zijn op het bedrag aan dat men jaarlijks verschuldigd is. De definitieve afrekening gebeurt aan de hand van het aanslagbiljet van de belastingen.

HOE WORDT MIJN VERLOF GEREGELD ALS IK MEERDERE INTERIMJOBS UITOEFEN PER JAAR?

Op hoeveel dagen verlof u recht heeft in een jaar, hangt af van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen in het jaar daarvoor.
Tijdens uw tewerkstelling als uitzendkracht bouwt u recht op om in het jaar daarna verlof op te nemen. Wie als uitzendkracht-bediende werkt, krijgt bij iedere betaling het vakantiegeld uitbetaald bovenop het gewone loon. Vandaar dat een uitzendkracht netto meer verdient dan een vaste werknemer met hetzelfde loon. Dit extra “loon” dient natuurlijk om het jaar daarna vakantie te nemen. Het precieze bedrag van het vakantiegeld kan u terugvinden op uw loonbrief.
Indien u verlof plant, dient u zowel de gebruiker als het Hays kantoor tijdig op de hoogte te brengen, uiterlijk op vrijdag van de week voordien.
Bent u pas afgestudeerd en denkt u recht te hebben op jeugdvakantie, verwittig ons dan zo snel mogelijk zodat alles in orde kan worden gebracht hiervoor.


WAAROM MOET IK MIJN VERLOF DOORGEVEN AAN HAYS?

Wanneer u in verlof gaat en bijgevolg niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, worden uw contracten onderbroken. Vandaar dat het belangrijk is om dit aan ons door te geven zodat wij kunnen zorgen voor een correcte, wettelijke en administratieve verwerking!
Gelieve ook steeds de aard van het verlof door te geven: verlof, jeugdvakantie, klein verlet, arbeidsduurvermindering (= ADV/inhaalrust), recuperatie van overuren,… Wanneer u later op het jaar werkloos zou worden, kan u in rubriek II van uw C4 aangeven in welke periodes u verlof heeft genomen.

Hou dus voor uzelf goed bij op welke dagen u verlof nam en op welke dagen u een uitkering hebt genoten.


HEB IK ALS UITZENDKRACHT RECHT OP KLEIN VERLET?
Als uitzendkracht heeft u het recht om afwezig te blijven van het werk met behoud van loon naar aanleiding van bepaalde familiale gebeurtenissen (vb huwelijk, geboorte, overlijden,…), voor het vervullen van bepaalde burgerlijke taken (vb functie bij verkiezingen) en om voor het gerecht te verschijnen. We noemen dit klein verlet.
Gelieve zowel Hays als de gebruiker op voorhand te verwittigen van de opname van klein verlet en steeds een bewijsstuk te bezorgen aan Hays.


WAT GEBEURT ER ALS IK ZIEK BEN?
Als u ziek bent heeft u recht op gewaarborgd loon indien u zich houdt aan volgende voorwaarden:
u brengt zelf onmiddellijk (d.i. binnen de 4 uur na het normale aanvangsuur van het werk) en in de eerste plaats Hays op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid. Deze verwittiging kan telefonisch of via e-mail. Daarna brengt u natuurlijk ook de gebruiker op de hoogte van uw afwezigheid.

- u bezorgt altijd een doktersattest aan de Hays nv, per fax, post of e-mail.
- u bent beschikbaar voor een controle door de controle-arts

IK HEB EEN WERKONGEVAL GEHAD, MOET IK DIT MELDEN AAN HAYS?
Elk ongeval met lichamelijke schade, hoe klein ook, moet worden gemeld aan Hays. Wij bezorgen u dan de nodige documenten voor de aangifte bij de arbeidsongevallenverzekering. Deze documenten dient u ingevuld terug te bezorgen aan ons zodat de aangifte tijdig kan gebeuren.
Voor medische zorgen wendt men zich tot een arts. De arts vult ook het medisch attest van vaststelling in dat u dient terug te bezorgen aan Hays nv.
U bezorgt ons de eventuele attesten van de medische kosten die het ongeval heeft veroorzaakt. Hays nv heeft als werkgever een verzekering afgesloten tegen de financiële gevolgen van arbeidsongevallen of ongevallen op weg naar en van de werkplaats. Hierdoor is de uitzendkracht ingedekt tegen inkomensverlies en zijn er geen medische kosten te betalen.
Gebeurt het ongeval op weg van het werk naar huis: verwittig ons zo snel mogelijk en wacht niet tot de dag erna!HEB IK RECHT OP MAALTIJDCHEQUES?

Dit checkt u best bij de onderneming waar u werkt. Indien het bedrijf waar u werkt maaltijdcheques toekent aan uitzendkrachten, voorziet Hays nv voor u elektronische maaltijdcheques in de vorm van de Ticket Restaurant®-chipkaart van Edenred.

U ontvangt deze kaart na afloop van de maand waarin u bent beginnen werken via Hays nv. De Hays-consultant laat u weten wanneer u de kaart kan afhalen.
Hebt u al een Edenred-kaart gekregen via een ander uitzendkantoor en heeft deze kaart het Federgon-logo, dan kan u deze kaart verder gebruiken en zal u geen nieuwe kaart ontvangen van ons.
De maaltijdcheques die u verdiende in de voorbije maand zullen telkens beschikbaar zijn op uw kaart rond de 15de van de daaropvolgende maand.
(Vb. maaltijdcheques november zijn beschikbaar rond 15 december)

Alle informatie over de elektronische maaltijdcheques vindt u op www. interimcard.be:
-    wat te doen bij verlies of diefstal
-    waar u uw kaart kan gebruiken
-    hoe kan u uw persoonlijke webruimte aanmaken
-   hoe kan u een PIN-code instellen


HEB IK OOK RECHT OP EEN EINDEJAARSPREMIE ZOALS DE VASTE WERKNEMERS?

Ja, alleen wordt de premie voor uitzendkrachten uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Dit gebeurt in de maand december die volgt op het einde van het refertejaar. Het refertejaar loopt telkens van juli tot juni.

Vb. 01/07/13 - 30/06/14 = premie 2014, toegekend in december 2014

U hebt recht op een eindejaarspremie indien u in het refertejaar minstens 65 dagen of 520 uren als uitzendkracht gewerkt heeft, voor om het even welk uitzendkantoor.
Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds.

Indien u eind december nog niets hebt ontvangen, wend u dan, telefonisch of schriftelijk tot het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 302, 1000 Brussel, tel 02/203.60.95)
Voor meer informatie kan u terecht op: http://www.fondsinterim.be/